Strony www:

ahm.1944.pl
audiohistoria.pl
dsh.waw.pl
e-historie.pl
karta.org.pl
kresy-siberia.org
dzwiekowearchiwum.kcynia.pl
kreuz-krzyz.pl
ohda.matrix.msu.edu
pamieciprzyszlosc.pl
pamietaniepeerelu.karta.org.pl
polacynawschodzie.pl
pragagada.pl
pthm.pl
resistance-archive.org
swiadkowiehistorii.pl
swiadkowieprl.pl
teatrnn.pl
wolynswiadkowie.infoPublikacje:

1. Kilka uwag dotyczących rozmów ze świadkami historii, Warszawa 2008, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=10160&dirids=1.

2. OralHistory. MündlicherfragteGeschichte, ed. H. Vorländer,Göttingen 1990, dfg-viewer.de/show/?set[image]=1&set[zoom]=default&set[debug]=0&set[double]=0&set[mets]=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb00052465_mets.xml.

3. Historia mówiona - elementarz, red. R. Dąbrowski, M. Jarząbek, M. Kurkowska-Budzan, M. Stasiak, E. Szpak, Warszawa 2008, www.swiadkowiehistorii.pl/elementarz.php.

4. Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2008, http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Polonistyka/Historia.mowiona.w.swietle.etnolingwistyki.pdf .

5. Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych, red. M. Baum-Gruszkowska, D. Majuk, Lublin 2009, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/20401/SWC_SWNS_materialy_edukacyjne.pdf .

6. "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej": nr 1, biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/32999/WRHM_nr1_small.pdf.

7. "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej": nr 2, www.pamieciprzyszlosc.pl/pl/tom_2_2012.

8. Cieśla W., Historia mówiona po cichu: Gross i obrzeża Zagłady, "Wprost" 2011, nr 2/1457, s. 22-25, http://www.wprost.pl/ar/226168/Historia-mowiona-po-cichu/?pg=0.

9. Czajkowski T., Warto nagrywać, "Opornik. Gazeta Obywatelska" 2005, nr 0, s. 6, .

10. Czajkowski T., Wyścig z czasem, "Opornik. Gazeta Obywatelska" 2005, nr 11/12, s. 13, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=9401&dirids=1.

11. Duch M., Historia mówiona - historie niezapomniane, "Znak" 2011, nr 4/671, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/529/calosc.

12. Eisler J., Refleksje nad wykorzystaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL (rozmowy z dysydentami i prominentami), w: Polska 1944/45-1989. Studia i materiały. T. 6, Warszawa 2004, s. 23-48.

13. Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

14. Filipkowski P., Historia mówiona i wojna, Warszawa 2005, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Filipkowski,%20Historia%20mowiona%20i%20wojna.pdf .

15. Goy J., Neosocjologia, "historia oralna", czyli archiwa oralne historii, "Historyka" 1982, t. 12, s. 69-79.

16. Grudzińska M., Zbiór "Nagrania audio" w zasobie Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, "Zeszyty Majdanka"2011, t. XXV, s. 273-280, www.majdanek.eu/images/media/Pliki.do.pobrania/Marta_Grudzinska_Zbior_Nagrania_audio_w_zasobie_PMM.pdf.

17. Herbert U., Historia oralna, w: Nowe drogi w nauczaniu historii. Współczesna dydaktyka niemiecka, red. J. Centkowski, J. Maternicki, K. Pellens, H. Süssmuth, Rzeszów 1999, s. 279-290.

18. Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, "Kultura i Historia" 2010, nr 18, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1887.

19. Kałwa D., Kozetka historyka: oralhistory w badaniach życia prywatnego, w: Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Sympozjum na XVII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich (Kraków 15-18 września 2004). Zbiór studiów, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2006 , s. 181 191.

20. Kaufman J-C., Wywiad rozumiejący, Warszawa 2010.

21. Kaźmierska K., Wywiad narracyjny - techniki i pojęcia analityczne, w: Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1997, s. 35-44.

22. Kersten K., Historyk - twórca źródeł, "Kwartalnik Historyczny" 1971, nr 2, s. 313-329.

23. Kersten K., Relacje jako typ źródła historycznego, w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty plenarne. Sekcje VII-XI, Warszawa 1968, s. 316-329.

24. Kierzkowski M., Oralhistory a najnowsza historia Polski. Wokół książki Pawła Zyzaka "Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy do 1988 roku", w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk, "Studia i Materiały Poznańskiego IPN", Poznań 2011, t. XVIII, s. 123-132, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=40581&dirids=1.

25. Kierzkowski M., Oralhistory - "Historia Badającego i Badanego". Uwagi o specyfice relacji ustnych w kontekście badań historycznych, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 35-40.

26. Kierzkowski M., Oralhistory- audiowizualna reprezentacja przeszłości, w: Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, red. D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, G. Klonowski, Poznań 2007, s.119-132.

27. Kierzkowski M., Źródła ustne (audiowizualne) w kontekście badań historycznych. Próba metodologicznego oglądu statusu relacji ustnych, Wrocław 2008, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=25574&dirids=1.

28. Kowalski Ł., Nagrywanie historii mówionej, w: Wagon.lublin.pl: dziennik pokładowy, red. A. Dąbrowska, Lublin 2006, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=9402&dirids=1.

29. Królik T., Wprowadzenie do oralhistory, .

30. Kubiszyn M., Historia mówiona, "Obyczaje: magazyn międzynarodowy" 2001, nr 7, s. 5, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=43259&dirids=1.

31. Kubiszyn M., Historia mówiona jako metoda badania dziedzictwa środowiska lokalnego, maszynopis niepublikowany, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=19560&dirids=1.

32. Kubiszyn M., Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, "Zeszyty Szkolne" 2003,nr 4 (10), s. 38-42, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=43258&dirids=1.

33. Kubiszyn M., Historia (nie) mówiona, "Scriptores" 2003, nr (2) 28, s. 91-105, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/4654.

34. Kurkowska M., Archiwa pamięci - oralhistory, "Historyka" 1998, t. 28, s. 67-76.

35. Kurkowska-Budzan M., Badacz - tubylec. O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach oralhistory miasteczka Jedwabne, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 17-25.

36. Kurkowska-Budzan M., Bajka o Kopciuszku - oralhistory, w: tejże, Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003, s. 176-187, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=43724&dirids=1.

37. Lewandowska I., Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oralhistory) na kanwie pracy "Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza", "Komunikaty Mazursko-Warmińskie"2008, nr 4, s. 509-513, izabela-lewandowska.pl/img/publikacje/Oral%20History/gloswdyskusji.pdf.

38. Lewandowska I., Historycy wobec metody oralhistory. Przegląd polskiej literatury naukowej, w: Historia - Archiwistyka - Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 127-138, historicus.pl/prace/22/3366.htm.

39. Lewandowska I., Problematyka oralhistory w zasobach Internetu, w: Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. T. Prinke, Poznań 2007, s. 167-179, izabela-lewandowska.pl/img/publikacje/Oral%20History/problematykaoralwnecie.pdf.

40. Lewandowska I., Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, "Echa Przeszłości"2004, t. 5, s. 279-299, wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/echa/echa5.pdf.

41. Lewandowska I., Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, "Echa Przeszłości" 2009, t. 10, s. 487-498, izabela-lewandowska.pl/img/publikacje/Oral%20History/zasadyopisubib.pdf.

42. Lewandowska I., Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, w: Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red.S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 155-161, izabela-lewandowska.pl/img/publikacje/Oral%20History/zrodlaoralne.pdf.

43. Lewandowska I., Bogdanowicz A., Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych, archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/komputerowe_metody.pdf.

44. Litwiński R., Relacje uczestników i świadków wydarzeń jako źródło historyczne. Dotychczasowe doświadczenia badawcze, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red. B. Wagner, T.Wiślicz, Zabrze 2008, s. 84-90.

45. Łepkowski T., Historia ustna i "historia ludowa", "Kwartalnik Historyczny" 1981, nr 2, s. 441-443.

46. Maternicki J., Historia oralna, w: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 105-107.

47. Moyer J., Krok po kroku - przewodnik po historii mówionej, www.ceo.org.pl/pl/sendler/news/krok-po-kroku-przewodnik-po-historii-mowionej.

48. Niderla A., Historia mówiona a etnolingwistyka, "Etnolingwistyka" 2010, nr 22,s. 13-27.

49. Nowak K., Metodologia oralhistory, " Kultura i Historia"2011, nr 20, .

50. Ochinowski T., Verba movent. Przyczynek do opisu obecności historii oralnej w historiografii polskiej po 1945 roku, "Klio polska. Studia i materiał z dziejów historiografii w XIX-XX w." 2009, t. 4, s. 119-136.

51. Prawda M., Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), "Studia Socjologiczne" 1989, nr 115 (4), s. 81-98.

52. Radzik T., Historia mówiona - rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem (UMCS), rozm. przepr. S.Pietrasiewicz, oprac. M.Lipniewski, "ScriptoresScholarum" 1998, R. 6, nr 1 (18), s. 11-17, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9383/Historia_mowiona_rozmowa_z_prof_Tadeuszem_Radzikiem_sch_1_18_1998.pdf .

53. Shopes L., Makingsense of oralhistory, historymatters.gmu.edu/mse/oral/oral.pdf .

54. Taylor S., Littleton K., Biografie w rozmowie. Narracyjno-dyskursywne podejście badawcze, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2010, t. 6, nr 2, www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Taylor_Littleton.pdf.

55. Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983, s. 773-277.ZBOWID:

1. Bednarski Ł., Służba Bezpieczeństwa wobec członków lubelskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie odwilży popaździernikowej w latach 1956-1959, "Annales" 2011, vol. LXVI, z. 2, s. 115-146, versita.metapress.com/content/j277tg43754u62v1/?p=6efb8806c91c49edbf971ca9118e1003&pi=9

3. Lesiakowski K., Mieczysław Moczar "Mietek". Biografia polityczna, Warszawa 1998.

4. Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojnie światowej 1946-1969, Warszawa 2009.POLACY NA WSCHODZIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ:

1. Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów. Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, red. T. Strzembosz [et al.], Warszawa 1996.

2. Przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947, red. S. Ciesielski, Warszawa 1999.

3. Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939. Studia, red. A. Sudoł, Bydgoszcz 1998.

4. Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996.

5. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski - Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, red. G. Hryciuk, W. Sienkiewicz, Warszawa 2008.

6. Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. Polak, Koszalin 1995.

7. Ciesielski S., Polacy w Kazachstanie 1940-1946. Zesłańcy lat wojny, Wrocław 1997.

8. Dańko B., Nie zdążyli do Andersa: Berlingowcy, Londyn 1992.

9. Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997.

10. Grzelak C., Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 1998.

11. Grzelak C., Stańczyk H., Zwoliński S., Armia Berlinga i Żymierskiego. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Warszawa 2003.

12. Jasiewicz K., Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941, Warszawa 2001.

13. Jasiewicz K., Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego, Warszawa 1998.

14. Kaźmierska K, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, Warszawa 1999.

15. Kospath-Pawłowski E., Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-1945, Warszawa 2010.

16. Kurzymski S., Losy Polaków na terenach wschodnich w latach 1939-1944, Gdańsk 2000.

17. Prus E., Legenda Kresów. Szare szeregi w walce z UPA, Wrocław 1995.

18. Siemaszko Z., Generał Anders 1892-1942, Londyn-Warszawa 2012.

19. Sudoł A., Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku). Wybrane problemy polityczne i organizacyjne, Bydgoszcz 1997.

20. Wawer Z., Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942, Warszawa 2012.

21. Żaroń P., Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939. Los jeńców polskich, Toruń 1998.

22. Żaroń P., Armia Andersa, Toruń 1996.POWOJENNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE NA LUBELSZCZYŹNIE:

1. Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956, red. S. Poleszak, A. Puławski, Warszawa 2002.

2. Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. "Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989", red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2005.

3. Baran A., Pseudonim "Zapora". Major cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949), Staszów 1996.

4. Caban I., Ludzie Lubelskiego Okręgu Armii Krajowej, Lublin 1995.

5. Gawryszczak P., Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944-1956, Lublin 1998.

6. Kister A., Studium zniewalania. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947), Kraków 2005.

7. Kopiński J., Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego "Radzyń Podlaski" w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.

8. Makus G., "Jastrząb" i "Żelazny" - ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1944-1951, Włodawa 2008.

9. Piotrowski M., Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin 2009.

10. Poleszak S., Narodziny bezpieki. Powstawanie Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie od sierpnia 1944 do czerwca 1945 roku, w: "Zwyczajny" resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005.

11. Smolarek D., Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947, Siedlce 2005.

12. Taraszkiewicz E., Trzy pamiętniki, red. A. Filipek, B. Janocińska, Warszawa 2008.

13. Wnuk R., Lubelski Okręg AK, DZS i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.

Copyright © 2013 - Wszystkie prawa zastrzeżone Wykonanie: Damian Podoba